JUDr. Katarína Filová

Advokátska kancelária

Advokátska kancelária JUDr. Kataríny Filovej poskytuje klientom komplexný právny servis vo všetkých
oblastiach ich profesionálneho i súkromného života. Máme ambíciu stať sa rodinným advokátom
našich klientov, aby sa na nás s dôverou obracali vždy, keď v ich životoch nastane situácia, ktorá si
vyžaduje právnu pomoc. Samozrejmosťou je pre nás individuálny prístup ku klientovi. Kladieme dôraz
na komplexné a efektívne riešenie problémov, na korektnú komunikáciu s klientom, na účelnosť
a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. Uvedomujeme si, že našou najväčšou devízou je
spokojnosť a dôvera klienta, preto sú pre nás záujmy klienta vždy na prvom mieste. Dbáme
o diskrétnosť a dôsledné zachovávanie povinnosti mlčanlivosti.

Naša advokátska kancelária zabezpečuje právne služby nielen pri ochrane práv a záujmov fyzických
osôb, ale poskytuje právny servis aj pre právnické osoby (obchodné spoločnosti, neziskové organizácie,
občianske združenia, orgány územnej samosprávy a pod.).

Spolupracujeme s odborníkmi v súvisiacich oblastiach: daňoví poradcovia, finanční poradcovia, účtovníci,
exekútori,notári, geodeti, súdni znalci, realitné kancelárie, mediátori, tlmočníci, centrum právnej pomoci a ďalší

*Naša advokátska kancelária má uzavretú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie s celkovým limitom poistného plnenia 1.500.000,- EUR.

Sme poistení

do výšky 1,5 mil.€*

Služby

Občianske právo

Občianske právo

 • príprava a pripomienkovanie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o vecných bremenách, záložné zmluvy a pod.), spisovanie iných listín o právnych úkonoch (plnomocenstvá, vyhlásenia o ručení a pod.)
 • spisovanie závetov a listín o vydedení
 • komplexný právny servis pri prevodoch a prenájmoch nehnuteľností
 • právny servis developerom pri výstavbe a predaji nehnuteľností
 • uplatňovanie nárokov vlastníkov nehnuteľností voči užívateľom
 • riešenie majetkových sporov a susedských sporov
 • ochrana osobnosti
 • uplatňovanie práv pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • ochrana spotrebiteľa, reklamácie
 • vymáhanie pohľadávok (plnenia zo zmlúv, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia a pod.)
 • uplatňovanie nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi
 • mimosúdne riešenia sporov
 • zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní
 • zastupovanie pozostalých a veriteľov v konaní o dedičstve

Obchodné právo

Obchodné právo

 • kompletný právny servis pri založení, vzniku a zmenách obchodných spoločností, prevody obchodných podielov, zastupovanie v konaní pred registrovými súdmi a živnostenskými úradmi
 • vypracovanie, posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv v oblasti obchodného práva (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne a komisionárske zmluvy, zmluvy o preprave, zmluvy o obchodnom zastúpení, zabezpečenie záväzkov a pod.)
 • vypracovanie a pripomienkovanie ďalšej dokumentácie v obchodnom styku (všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a pod.)
 • príprava obchodných verejných súťaží
 • uplatňovanie obchodnoprávnych nárokov klientov na súde a zastupovanie v konaní pred súdmi
 • mimosúdne riešenie sporov, zastupovanie v rozhodcovskom konaní
 • vymáhanie obchodných pohľadávok klientov v exekučnom konaní

Ďalšie služby

Rodinné právo

Rodinné právo

 • poradenstvo a zastupovanie v rozvodovom konaní
 • právna pomoc pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností k maloletým deťom
 • uplatňovanie nárokov na výživné
 • poradenstvo pri osvojení dieťaťa, pestúnskej starostlivosti

Pracovné právo

Pracovné právo

 • zastupovanie zamestnancov pri uplatňovaní nárokov voči zamestnávateľom (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, uplatňovanie mzdových nárokov),
 • uplatňovanie nárokov na náhradu škody, zastupovanie poškodených pri pracovných úrazoch,
 • spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch (pracovná zmluva, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohody)

Trestné právo

Trestné právo

 • spisovanie podnetov a oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu
 • obhajoba obvinených v prípravnom konaní
 • obhajoba obžalovaných na hlavnom pojednávaní
 • uplatňovanie nárokov poškodených
 • uplatňovanie nárokov podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Správne právo

Správne právo

 • zastupovanie v správnom konaní (územné a stavebné konania, kolaudačné konania, výkon štátneho stavebného dohľadu, katastrálne konania, konanie pri vyňatí pôdy z PPF a pod.)
 • zastupovanie v priestupkovom konaní

Kontakt

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Katarína Filová, s. r. o.
Konventná 625/7
811 03 Bratislava
tel. +421 905 960 918
www.ak-filova.sk
advokat@ak-filova.sk

Napíšte mi

Napíšte mi